britcar.com.pl - parapet i po chwili Cricket cicho zeskakuje na podłogę.

parapet i po chwili Cricket cicho zeskakuje na podłogę.

Archive Contact

Lengyelország májusi alkotmánya A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Ez a közzétett változat, ellenőrizve: 2018. november 12. Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez A Május 3-i Alkotmány eredeti, kézzel írt szövege Lengyelország májusi alkotmánya, vagy gyakrabban használt elnevezésével: a Május 3-i alkotmány (lengyelül: Konstytucja Trzeciego Maja vagy Konstytucja 3 Maja 1791 roku, litvánul: Gegužės trečiosios konstitucija) a világ második és Európa első modern, kartális alkotmánya, melyet 1791. május 3-án fogadott el a Lengyel–Litván Unió államának korszakos jelentőségű szejmje, a nagy szejm (Sejm Wielki). A törvény alkotmányos monarchiát teremtett, a hatalommegosztás elve szerinti elkülönült jogalkotói, végrehajtói és bírói hatalmi ágakat hozott létre, s megszüntetve a lengyel–litván állam kettősségét – az uniót – egységes köztársaságot alakított ki (Rzeczpospolita Polska). Politikai értelemben egyenlőnek mondta ki a városi polgárságot a nemességgel, állami védelem alá helyezte a feudális kötöttségek alól felszabadított jobbágyságot, vallásszabadságot hirdetett, továbbá eltörölte a liberum veto intézményét. Tartalomjegyzék 1 Története 2 Az alkotmány rendelkezései 3 A lengyel és magyar alkotmányozás 4 Jegyzetek 5 További információk 6 Források Története[szerkesztés] Bővebben: Nagy szejm A XVIII. század közepén Lengyelországot az állami és politikai élet zavarai jellemezték. Hozzáadódott ehhez, hogy feltörekvő szomszédjai, az Orosz Birodalom, a Porosz Királyság és a Habsburg Birodalom függetlenségének elvesztésével, népességének és területének bekebelezésével fenyegette. A lengyelek a belső és külső veszélyekre válaszul világtörténelmi jelentőségű reformokat hajtottak végre az oktatás, a gazdaság, az állami szervezetek és a jogrendszer területén. Az 1791-es alkotmányozást így egy több évtizedes, a felvilágosodásra alapozott fejlődés előzte meg. Már 1771-72-ben megbízást adtak Gabriel Bonnot de Mably és Jean-Jacques Rousseau számára, hogy dolgozzanak ki koncepciót a lengyel polgári alkotmányozás számára. Rousseau A lengyel kormány figyelmébe címmel írta meg munkáját. 1776-ban Andrzej Zamoyski volt kancellár is megbízást kapott a szejmtől, hogy készítsen elő egy új törvénykönyvet. A Zamoyski Kódex ugyan nem lett törvény, de számos progresszív javaslatot fogalmazott meg. Az 1791-es alkotmány megszövegezésekor leginkább Stanisław Konarski, Józef Wybicki, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic és Ignacy Krasicki filozófiai és politikai munkái hatottak a jogalkotásra. Az alkotmány tényleges megszövegezői a következők voltak: II. Szaniszló Ágost király(1732–1798) Hugo Kołłątaj(1750-1812) Stanisław Małachowski(1736-1809) Scipione Piattoli, a király titkára(1749-1809) Ignacy Potocki(1750–1809) Stanisław Staszic(1755-1826) Az alkotmányról való szavazás „békés államcsíny” keretében történt. A reformerők titokban készítették elő a „kormányzati törvényre” vonatkozó javaslatukat, és a húsvét utáni napokra tűzték ki a tárgyalását, amikor sok konzervatív követ még otthon tartózkodott.[1] A szavazás után néhányan tiltakoztak, de a szejm vizsgálóbizottsága május 5-én megállapította, hogy a jogalkotás törvényes volt. Nem sokkal később Hugo Kołłątaj Az alkotmány barátai (Zgromadzenie Przyjaciół Konstytucji Rządowej) néven politikai csoportot hozott létre abból a célból, hogy a még bizonytalankodókat megnyerjék az alkotmány ügyének, illetve hogy előkészítsék a további, még mélyrehatóbb alkotmányos reformokat. Napjainkban ezt a politikai képződményt tartják az első modern lengyel pártkezdeménynek. A reformok ellenzéke (Franciszek Ksawery Branicki, Stanisław Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewuski, Szymon és Józef Kossakowski) azonban nem nyugodott bele a vereségbe. Létrehozta a targowicai konföderációt, és II. Katalin cárnő segítségét kérve polgárháborút robbantott ki, illetve legitimálta az orosz megszállást. Az alkotmányhoz hű erők Kościuszko Tádé (Tadeusz Kościusko) vezetésével fegyverrel próbálták megvédelmezni a reform eredményeit és az ország függetlenségét. A harc és maga az állam elbukott, s az alkotmányt 1793. november 23-án a Hrodnai Szejm hatályon kívül helyezte. Hamarosan pedig megtörtént Lengyelország három felosztásának folyamatában a második. A törvény két megszövegezője, Ignacy Potocki és Hugo Kołłątaj is emigrációba menekült, s 1793-ban közösen könyvet jelentetett meg O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 Maja (Az 1791. május 3-i alkotmány születése és bukása) címmel. Szavaik szerint a májusi alkotmány volt „az elmúló haza végakarata és testamentuma”. Az ország harmadik, teljes körű felosztásra 1795-ben, az újabb Kościuszko-féle felkelés bukása után került sor. Lengyelország csak 123 év után, 1918-ban szerezte vissza függetlenségét. Az alkotmány megalkotásának centenáriumán Jan Matejko lengyel festő készített egy historikus festményt az eseményről az 1791. május 3-i alkotmány címmel. Az alkotmány rendelkezései[szerkesztés] A varsói Királyi palotában tanácskozó nagy szejm (1788–1792) megalkotja a Május 3-i Alkotmányt. Az Alkotmány bevezetőt, 11 érdemi cikkelyt és az aláírásokat tartalmazza. Rendelkezései: Jan Matejko: 1791. május 3-i alkotmány, (1891). II. Szaniszló Ágost lengyel király belép a Keresztelő Szent János Székesegyházba, ahol a Szejm tagjai esküt tesznek az új alkotmány megtartására. A háttérben a varsói királyi palota, ahol az alkotmányt éppen elfogadták. Preambulum: Az ünnepélyes bevezető megállapítja, hogy Lengyelország végveszélybe került, de az Európai helyzet kedvező ahhoz, hogy az alkotmányos út segítségével reformokat hajtsanak végre a jólét, a függetlenség, a szabadság és a jövő nemzedékek érdekében. I. Az uralkodó vallás: Rögzíti, hogy az országban a római katolikus hit az uralkodó vallás. Tiltja ugyanakkor szankciók alkalmazását a hitehagyókkal szemben, illetve biztosítja bármely vallás és rítus szabad gyakorlását az ország területén és törvényeinek keretei között. II. A földbirtokos nemesség: Elismeri a nemesség társadalomvédő és vezető szerepét, s biztosítja számukra az évszázadok alatt kikristályosodott nemesi szabadságjogokat és előjogokat (kiváltságokat). Megállapítja a nemesi jogegyenlőséget, továbbá a nemes személyének és tulajdonának sérthetetlenségét, pl. a szabad öröklés jogát. III. A városok és a városi polgárok: Csupán hivatkozást tartalmaz a nagy szejm által korábban megalkotott, „Az Unió szabad királyi városai” című törvényre (ez a polgárság politikai helyzetét is rendezte), mintegy alkotmányos erőt kölcsönözve neki. IV. A jobbágyok: Az igazságosság, a humanizmus és a keresztényiesség nevében annak deklarálásával kezdődik, hogy az ország gazdagságát a parasztság keze munkája gyarapítja a legbőségesebben. Éppen ezért a nemzeti kormány ellenőrzése és védelme alá helyez minden olyan szerződést, amelyet nemesek jobbágyokkal, jobbágyfalvakkal vagy jobbágyközösségekkel kötnek. Kimondja, hogy a szerződésben foglaltak nemcsak az azt megkötő nemest, de örököseit és mindenfajta más jogutódjait is kötelezik, a szerződés feltételei egyoldalúan nem módosíthatók. Második része garantálja a szabad és ingyenes költözés jogát a szabaddá vált jobbágyoknak, illetve tiltja, hogy a felszabadult parasztot újra jobbágysorba hajtsák. V. A kormányzás és az állami hatalom: Lefekteti, hogy minden állami hatalom a népakaratból ered. Az állam, a polgári szabadság és a társadalmi rend integritása, továbbá a hatalmi egyensúly érdekében három hatalmi ágat különít el: jogalkotás, legfelső végrehajtás és igazságszolgáltatás. VI. A szejm és a jogalkotói hatalom: A törvényhozás szervezetéről és működéséről, a jogalkotási eljárásról és a jogszabályok típusairól szól. A szejm kétkamarás parlament. Alsóháza a Képviselőház, felsőháza a Szenátus, elnöke a király. A Képviselőház a nemzeti szuverenitás megtestesítője, ezért minden törvényjavaslatot először itt kell megtárgyalni. A gyakori alkotmánymódosítások elkerüléséért az alkotmányozásra a rendes jogalkotási eljárásnál szigorúbb szabályokat rendel. Jogforrások: általános törvények: alkotmányos, polgári, büntető- és adóval kapcsolatos törvények, határozatok: mindenféle egyéb döntés, pl. az államadósság, a rendes és rendkívüli közkiadások, a háború és béke vagy a nemzetközi szerződések terén. VII. A király és a végrehajtó hatalom: Alkotmányos monarchiát teremt. Legfontosabb rendelkezése, hogy a végrehajtó hatalom (a király) jogot nem alkothat és nem értelmezhet (ez más elkülönült hatalmi ágak feladata), ugyanakkor szigorúan csak a törvények keretei között, a törvények végrehajtása és a végrehajtás ellenőrzése érdekében járhat el. Az állam stabilitása érdekében megszünteti a királyválasztás intézményét, s öröklési jogot biztosít a szász választófejedelmi címmel rendelkező Wettin-ház javára úgy, hogy a királyoknak fel kell esküdniük az alkotmányra. A végrehajtói hatalom jogkörébe utalja a törvényszékek és a magisztrátusok alapítását, az állami tisztségviselők kinevezését vagy kinevezésük megerősítését (szentesítését), a hadsereg legfelsőbb vezetését, a közkegyelem gyakorlását, a pénz- és bélyegkibocsátást stb. Létrehozza a Királyi Tanácsot (a kormányt) a prímással, öt miniszterrel (rendőrség, pecsét, hadügy, pénzügy és külügy) és két titkárral. VIII. A bírói hatalom: Függetleníti a jogalkotói hatalomtól és a királytól, és megállapítja szervezetét, hatáskörét és illetékességét. Négyszintű bírósági rendszert és különbíróságokat (városi, paraszti) hoz létre. A bíróságok polgári, büntető és közigazgatási ügyekben járhatnak el. Új polgári és büntető törvénykönyv kodifikálására ad utasítást. IX-X. A régensség és a király fiának oktatása: A régensség feltételeit, a hatalomgyakorlás módját, valamint a trónörökös oktatása-nevelése felügyeletének szabályait állapítja meg. XI. Nemzeti Hadsereg: A végrehajtó hatalomnak alárendelt modern hadsereget hoz létre, de a haza és a szabadság védelmét valamennyi polgár kötelességévé teszi. XII. Aláírások: Az alkotmányt 14 követ szignálta. A nyomtatott alkotmány címlapja Az Alkotmányt kézzel írták, de hamarosan nyomtatásban is megjelentették. Később kiegészült a választójogról és az egységes Lengyel Köztársaságról szóló rendelkezésekkel. A lengyel és magyar alkotmányozás[szerkesztés] Szemben Lengyelországgal, Magyarországon a reformokat fentről, rendeleti úton igyekeztek bevezetni az abszolutista uralkodók, Mária Terézia és fia, II. József. Az országgyűlés jogalkotásában rendszerszerűen ezért csak évtizedekkel később, 1848-ban jelentek meg a lengyelhez hasonló, polgári elveken nyugvó jogi szabályok és intézmények. A májusi alkotmánnyal így leginkább a magyar áprilisi törvények rokoníthatók. Jegyzetek[szerkesztés] A Május 3-i alkotmányt gyakran nevezik „Európa első írott alkotmányának”. Ez megtévesztő, hiszen például a magyar történelmi alkotmány is írásba volt foglalva előbb latin, később magyar nyelven is. A félreérthetőség oka, hogy az „írott” az alkotmánytudományban kartálist (kodifikáltat) jelent, nem pedig szó szerinti írásbeliséget. A helyes ezért a „polgári” vagy „kartális” jelző használata az alkotmánnyal kapcsolatban. Számos korabeli jogszabály mutat polgárias jelleget, egy adatbázis pl. három magyar alkotmányos törvényt is felsorol 1791-ből. Ezek azonban nem kérdőjelezik meg a Május 3-i Alkotmány jelentőségét.[2][3] ↑ Szokolay Katalin: Lengyelország története. Budapest, 2006., 89. old. ↑ Modern alkotmányok, modern-constitutions.de. ↑ E törvények magyar nyelven itt kereshetők: , 1000ev.hu. További információk[szerkesztés] Az angol Wikiforrásban további forrásszövegek találhatók a Május 3-i Alkotmány témában. Ráduly Zsuzsanna: Reformtörekvések. Az állam bukása. In: A lengyelek története. szlavintezet.elte.hu. Tarján M. Tamás: 1791. május 3. A szejm elfogadja Lengyelország új alkotmányát. rubicon.hu. Források[szerkesztés] Ez a szócikk részben vagy egészben a Konstytucja 3 maja című lengyel Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Lengyelország-portál Történelemportál A lap eredeti címe: „?title=Lengyelország_májusi_alkotmánya&oldid=20635051” Kategória: FelvilágosodásLengyelország történelme


caelestia-arcana infinitum redactus-Annus bella! maximis aegrescit http://www.durante.francja-czytamy.com.pl
likier palma topor
granat talerz talerz palma orka pilka topor
likier
penguin
koala
ciasteczko
panda
topor
pudelek
Zaczynam się bać.
O Boże. Ma na sobie tylko bokserki.
spłacić jego długi?
Andy posępnieje, a ja przypominam sobie coś, co dawno temu powiedział Max – o
sama uszyłam w zeszłym roku. Poprzypinałam do niej wielkie czerwone broszki, które
stało. St. Clair, a przez niego zapewne i Anna znają wersję Cricketa. Nie wiem, co im
- Wszystko w porządku? - Burke obrzucił ją zatroskanym
będzie musiał spełnić wolę ojca: ożenić się i dać
Znów wybuchnął śmiechem, a ona skrępowana popatrzyła na księcia.
przestrzeni między naszymi domami. Słyszałam wybuch, przerażona rzucałam się do
- Wybierz coś, a ja już ci to podszykuję. Na wycieczkę
przyciąga promienie. Zastanawiam się, jak bardzo źle wyglądają pod nią moje włosy i
mu z dłoni i zniknął w zielonej gęstwinie.
ściągając mocno wodze. -I niech mnie
torba robert koala
kungfu panda
kungfu panda
orka
penguin
penguin
robert
penguin
penguin
palma
siata
torba
ciasteczko
orka
koala
pudelek
palma
lapma
talerz
siata
likier
likier
granat
hektor
granat
bamboo
motor
lapma
palma
panda
majka robert siata
panda robert granat koala
ma, w domu, w korytarzu. Czułam to wczoraj, zanim wyjechaliśmy. Teraz jest to po prostu dom.
- Czasami ta staruszka mnie irytuje - stwierdził Giles. -Nie mam zielonego pojęcia, o co jej, u
- Nie martw się, kochanie. Jestem pewna, że pan Fitzwilliam potrafi o siebie zadbać.
był pan zaręczony z panią Halliday w Indiach i właśnie z powodu Indii skojarzyłam tę informację
- Doktor Thomas to wielki szczęściarz.
choć - zakończył Giles z pewną irytacją - nie mam zielonego pojęcia, co z nim zrobił.
Raz jeszcze rozpocznę w skrócie moją podróż od początku: pierwsze małżeństwo pani Leidner, listy z pogróżkami, drugie małżeństwo. Listy zawsze kładły kres związkom. Ale nie przeszkodziły jej poślubić doktora Leidnera. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Doktor Leidner jest w rzeczywistości Fryderykiem Bosnerem.
pacjenta wobec psychoanalizy nieraz trwa bardzo długo. Nawet kilka lat. W przypadku pani ojca
— Portret ojca? Dlaczego?
- Jestem pewien, że zdaje sobie sprawę z charakteru swoich czynów i z możliwych konsekwencji - oznajmił Luke.
— O tak. Wcale mi się nie podoba.
— Przykro mi, ale nie wiem.
— Zez to bardzo pożyteczna wada — odpowiedział nie wprost Poirot.
- Cartera? - powtórzył doktor Thomas. - Chodzi panu o właściciela baru Siedem Gwiazd?
motor
siata
pilka
topor
tomylee
pilka
palma
mazowieckiezachodniopomorskielubuskiepodkarpackiewielkopolskie
talerz
penguin
hektor
panda
kungfu panda
hektor
robert
topor
lapma
lapma
siata
pilka
siata